Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp Deklaracji

Urząd Gminy Kozy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kozy.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
 • Oświadczenie sporządzono dnia 2021-07-13
 • Metoda przygotowania oświadczenia: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:
TAB - przejście do kolejnego elementu
ENTER – potwierdzenie przejścia

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
• zmiana wielkości czcionki
• zmiana kontrastu

Dostępność na urządzeniach mobilnych
Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktową jest Agnieszka Handzlik, agnieszka.handzlik@kozy.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu 33 829 86 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt. Osoba kontaktową jest Kinga Staniec-Matlak, kinga.matlak@kozy.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu 33 829 86 64.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądnie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienie tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja zadania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mają prawo do:

1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej
Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2. Skorzystania z usług wybranego tłumacza języka migowego:
PJM - polskiego języka migowego,
SJM - systemu językowo-migowego,
SKOGN - systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych poprzez:
- Wypełnienie wniosku o udostępnienie tej usługi, który można pobrać:
- w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Krakowska4, 43-340 Kozy, Dziennik Podawczy,
- ze strony internetowej www.kozy.pl zakładka - informacja dla osób niesłyszących lub ze strony bip.kozy.pl zakładka - informacja dla osób niesłyszących
- Przygotowanie samodzielnego wniosku z zastrzeżeniem, że musi on zawierać następujące dane:
- imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej (dodatkowo może być również nr telefonu komórkowego bądź adres e-mail);
- informację o tym co dana osoba chce załatwić w Urzędzie;
- przewidywany termin wizyty w Urzędzie;
- metodę komunikowania się, tj. informację o tym, czy będzie to osoba przybrana czy też istnieje konieczność zapewnienia ze strony tłumacza języka migowego (polskiego języka migowego- PJM, systemu językowo- migowego SJM czy też sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN)

Zgłoszenie można przesłać:
- pocztą elektroniczną na adres: ug@kozy.pl
- faksem na numer 33/8298674
- listownie na adres Urząd Gminy, ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy,
- złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu na Dzienniku Podawczym

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem Urzędu Gminy Kozy i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób wskazany we wniosku.


Dane teleadresowe siedziby Urzędu
Urząd Gminy Kozy ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy tel. 33 829 86 50, e-mail: ug@kozy.pl.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Budynek Urzędu Gminy Kozy  znajduje się przy ul. Krakowskiej 4 w Kozach
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia, od ul. Krakowskiej oraz od parkingu z tyłu budynku. Do wejścia od ul. Krakowskiej prowadzą schody oraz podjazd. Wejście od parkingu z tyłu budynku nie ma żadnych stopni. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek jest dwupiętrowy. W budynku brak windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Na parterze znajduje się telefon do sekretariatu, który po otrzymaniu informacji o załatwianej sprawie przez osobę o szczególnych potrzebach wysyła do niej merytorycznie odpowiedzialnego za załatwienie danej sprawy pracownika.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.